Køb og salg af kolonihavehus

Procedure ved hussalg i HF Engvang

Når huset skal sælges, er det medlemmets ansvar at sikre sig, at ALLE bygninger på grunden overholder byggereglerne og M2 samt at der er ibrugtagningsattest på ALT.

D. 01.01.2016 blev det tilladt at bygge 50 M2 i stedet for hidtil 40 M2.

Flere kolonihavehuse har haft mere end 40 M2, selvom det ikke har været lovligt.

De M2 som har oversteget 40 M2, er der ingen ibrugtagningsattest på, selvom de nu er lovlige.

Derfor skal der først laves en byggeansøgning på de M2, som overstiger 40 M2 og op til MAX 50 M2, før huset kan vurderes og sælges, da der skal være ibrugtagningsattest på alle M2 på grunden.

Byggeansøgningen skal være vedlagt tegninger i henhold til byggereglerne. Byggeansøgningen skal have formandens underskrift, før Århus Kredsen godkender den. 

Byggeansøgningen skal afleveres personligt til Århus Kredsen i deres kontortid tirsdage fra kl. 17.00-19.30. Den sidste tirsdag i måneden er der lukket for personligt fremmøde. Det koster kr. 750,- at få en byggetilladelse med efterfølgende syn og godkendelse.

Når Århus Kredsen har godkendt byggeansøgningen, sender de en byggetilladelse til formanden. Formanden giver medlemmet besked og sender byggetilladelsen, når den er modtaget. Når byggeriet er klar til godkendelse af Århus Kredsen, SKAL medlemmet kontakte formanden, som meddeler Århus Kredsen, at huset er klar til syn. Århus Kredsen kommer ud og måler op og godkender det allerede eksisterende byggeri, så der kan udstedes en ibrugtagningsattest på de sidste M2.  Til orientering måler Århus Kredsen alle bygninger på grunden, når de kommer.

Når ibrugtagningsattesten er modtaget af haveforeningen, får medlemmet besked og ibrugtagningsattesten bliver fremsendt til medlemmet. Herefter kan der bestilles en vurdering.

Prisen for at få vurderet sit kolonihavehus, står oplyst på haveforeningens hjemmeside: https://www.hfengvangviby.dk og på Århus Kredsens hjemmeside: www.aarhuskredsen.dk, da Hf Engvang indtil videre har valgt at følge Kredsens anbefaling af pris for vurdering. Pt er prisen kr. 1.060,-.

Pengene for vurdering skal betales til vurderingsudvalgets formand Brian Juul Mathiasen mobil 4216 9250, før der bliver foretaget vurdering. Når pengene er betalt, aftales det videre forløb med vurderingsformanden. Der skal altid afleveres nøgle og tlf.nr.

Det vil altid være muligt for medlemmet at være til stede under vurderingen, men det er ikke et krav.

Når kolonihavehuset er vurderet, bliver medlemmet ringet op af vurderingsudvalget, som oplyser vurderingsprisen. Oveni vurderingsprisen skal den foreningsmæssige værdi medregnes for at få salgsprisen frem. Det er under opringningen muligt at stille spørgsmål til vurderingen.

Vurderingsrapporten bliver fremsendt til formanden, som kontakter medlemmet og fremsender vurderingsrapporten via mail. Der er altid en kopi af vurderingsrapporten til medlemmet, hvis det ønskes. 

Medlemmet har mulighed for at anke vurderingen inden for max 14 efter modtagelsen af vurderingsrapporten. Formanden informerer nærmere omkring dette, såfremt medlemmet ønsker at anke. Anken skal ske gennem formanden.

Anken behandles af Århus Kredsen og herefter er det deres vurdering, som gælder.

Prisen for at anke vurderingen står ligesom vurderingsgebyret på haveforeningens hjemmeside og på Århus Kredsens hjemmeside. Pt er prisen kr. 1.386,-.

Kolonihavehuset kan først sættes til salg, når medlemmet enten har godkendt vurderingen eller når Århus Kredsen har behandlet ankesagen.

Såfremt huset skal sælges efter vurderingen, aftaler formanden møde med medlemmet, hvor opsigelsen skal underskrives og datoer for fremvisning af huset skal aftales.

Der skal samtidig indhentes en tingbogsattest, som skal afleveres til formanden inden salg. Der foretages intet salg uden tingbogsattest. Formanden tilbyder gerne at indhente tingbogsattesten mod betalingen på kr. 175,-, som det koster hos Tinglysningsretten. Der vil ved modtagelsen af tingbogsattesten, blive fremsendt en kopi til medlemmet. En tingbogsattest skal have “et rent blad”, som betyder, at der ikke er optaget pant eller lån i kolonihavehuset og ejer af huset skal stå som “adkomst”. Såfremt der står en anden ejer af huset end det nuværende medlem, er det det nuværende medlems eget ansvar og opgave at få adkomsten ændret til eget navn. Hf Engvang sælger ikke kolonihavehuse, som står i andet navn end nuværende ejers.

Bilag til bestilling af tingbogsattest kan fås på kontoret, når vurderingen bestilles. Tingbogsattesten kan ligeledes bestilles digitalt hos Tinglysningsretten i Hobro. Det koster kr. 175,-, uanset hvordan tingbogsattesten bestilles. Flg. oplysninger skal bruges ved bestilling: Matrikelnr. 14a samt Laug: Viby By Viby.

Hf Engvang har en venteliste, som starter op på ny hvert år hver den første kontordag, når sæsonen starter i april måned.

Gebyr for at blive skrevet på ventelisten, står også på hjemmesiden og på tavlen på fælleshuset. Prisen er kr. 200,-.

Medlemmer har altid fortrinsret, hvis de ønsker at købe andet hus. Dog skal de også være tilmeldt ventelisten og kan først komme i betragtning til andet hus, når de er tilmeldt. De huse som på det tidspunkt allerede er sendt ud via ventelisten, har medlemmet ikke fortrinsret til. Det sker først efter tilmeldingen.

Formanden står for hussalg og ventelisten.

Salg sker via ventelisten.

Der er ingen fortrinsret til venner og familie.

Når der er en interesseret køber, viser sælger kolonihavehuset frem. Hvis den interesserede køber fortsat ønsker at købe kolonihavehuset, skal køber svare tilbage på den fremsendte mail vedr. salg og herefter kontakter formanden den køber, som står forrest på ventelisten.

Løsøre skal aftales mellem sælger og køber. Det er køber og sælger, som selv aftaler pris for løsøre indenfor gældende regler. Det skal dog understreges meget kraftigt, at der INGEN krav er om at købe og/eller overtage løsøre for at kunne købe kolonihavehuset. Såfremt det ønskes, kan formanden deltage vedr. aftale om løsøre.

Når køber har overført salgsprisen til haveforeningens hussalgskonto i Arbejdernes Landsbank, aftaler køber, sælger og formand en dato for afslutning af handlen.

Når nøglerne er overdraget til køber, har køber  og sælger 1 uges fortrydelsesret. Såfremt køber fortryder, trækkes der 2% fra salgsprisen til sælger.

Det er haveforeningens mål, at både køber og sælger mødes, når handlen afsluttes.

I sjældne tilfælde kan dette ikke lade sig gøre, men så sikrer formanden, at køber og sælger HAR haft kontakt, inden de hver for sig mødes med formanden for at afslutte handlen.

Når køber og sælger mødes med formanden for at afslutte handlen, skal kontrakten underskrives af alle parter.

Køber og sælger får hver en kopi af kontrakten, når den er underskrevet og originalen bliver lagt i havemappen i det aflåste arkivskab på kontoret.

Sælger skal på dagen have aflæst vanduret inden salget. Såfremt sælger og køber har  mulighed for at mødes kort i haven forinden salget på kontoret, kan de aflæse vanduret sammen. Ellers skal der medbringes et billede af vanduret.

Når handlen er afsluttet, tager formanden pænt afsked med sælger og bagefter skal køber underskrive lejeaftalen med Århus Kommune.

I forbindelse med køb og salg, skal følgende beløb betales i sæson 2020:

KØBER:

Kr. 400,- for medlemskab i Hf Engvang. Dette er et engangsbeløb.

Såfremt der er indgået handel om løsøre, skal det betales.

Afhængig af hvornår handlen afsluttes, vil køber blive opkrævet haveleje for den periode, som sælger har forudbetalt og ikke længere er medlem.

Halvårslejen bliver delt med 6 måneder. Sker salget inden d. 15. i måneden, betaler køber for den fulde måned. Sker salget efter d. 15. i måneden, betaler køber og sælger hver 1/2 måneds haveleje.

Der skal også betales for kloak og dræn, som er forudbetalt via haveleje. Beregningen sker på samme måde som havelejen. Dræn som er betalt tidligere af sælger, er anført i rapporten og er del af vurderingsprisen minus afskrivning.

SÆLGER:

Kr. 1.060,- for vurdering af kolonihavehuset.

Kr. 175,- for tingbogsattest

Kr. 500,- for salg af kolonihavehus.

Evt. gebyr for byggeansøgning og ibrugtagnings-attest til Århus Kredsen.

Evt. gebyr for anke af vurderingsrapporten til Århus Kredsen.