Ordensregler

Hf Engvangs ordensregler er til enhver tid gældende.
Det er medlemmernes ansvar, at deres gæster på lige fod med medlemmerne overholder de gældende ordensregler.
Vær især opmærksom på parkering, hastigheder på vores interne veje og kæledyr.

1.
Helårsbeboelse er forbudt. Beboelse må kun finde sted fra den sidste lørdag i marts måned til den sidste søndag i oktober måned. Iflg. ændring af lejekontrakten med Århus Kommune er ophold i haverne ikke tilladt i tidsrummet kl. 21.00-07.00 i vintersæsonen, hvor haveforeningen holder lukket. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig opsigelse.

2.
Ved ALT byggeri skal der rettes henvendelse til Hf Engvangs bestyrelse/formand.

3.
Haven og de derpå værende bygninger skal altid holdes i ordentlig og sømmelig stand. Hver have skal være forsynet med havelåge og tydeligt husnr.
Veje og gange skal renholdes mindst ud til midten. Pasning af vejen ud til midten omfatter fjernelse af ukrudt samt udfyldning af evt. ujævnheder i vejen (Hf Engvang køber sand/grus til formålet).

4.
Køkkenaffald skal placeres i de opstillede containere, papcontainer og flaskecontainer. Andet affald og haveaffald henvises til genbrugsstationen Eskelund. Sørg for altid at putte affaldsposer med knude i de bagerste containere, så de forreste ikke står åbne med affald.

5.
Henkastning af al slags affald på Hf Engvangs areal, Hammelbanelegemet og skråning samt afbrænding af haveaffald og lign. er forbudt.

6.
Hæk højde mod vej/gang og naboer må højst være 1,60 m.
Hæk bredde mod vej/gang og naboer må højst være 30 cm.

7.
Det enkelte medlem hæfter selv for alle vandinstallationer i hus og have samt evt. dræn i hus og have. Der skal være monteret stophane i alle haver ved hovedledningen.

8.
Der må ikke bygges garageanlæg eller laves parkeringsplads i de enkelte haver.

9.
Der må på det enkelte havelod etableres et vandbassin til fisk og planter på højst 10 m2 og 40 cm i dybden.

10.
Hus- og kæledyrshold  må ikke finde sted. Besøgende dyr fx hunde skal føres i snor.

11.
Al parkering året rundt af motorkøretøjer, trailere samt cykler og knallerter er forbudt på havegange og veje. Parkering henvises til parkeringspladserne.
Trailere SKAL være påført havenr.
Det er IKKE tilladt at parkere campingvogne, campletter og både i Hf Engvang.

12.
Al kørsel i Hf Engvang må IKKE overstige 15 km/t.
Det påhviler det enkelte medlem at orientere gæster mv. om denne bestemmelse.

13.
Al brug af motordrevne redskaber skal minimeres og al støj begrænses mest muligt. Der skal tages hensyn til naboer og øvrige medlemmer.

14.
Bestyrelsen er pligtig til 1 gang om måneden i tiden fra d. 01. maj til d. 01. oktober at efterse haveforeningen for renholdelse mv. Der kan IKKE nægtes bestyrelsen adgang til haverne. Her henvises til vores vedtægter vedr. opkrævning af kr. 100,-, hvis havelågen er låst.

15.
Der må IKKE anvendes sprøjtegifte indeholdende pesticider jf. aftale med Århus Kommune og Kolonihaveforbundets Århus Kreds.

16.
Fra hus og have må der ikke foregå erhvervsmæssig handel og lign.

17.
Kompostbeholdere skal placeres mindst 50 cm fra hæk.

18.
Meddelelser fra haveforeningens bestyrelse ser ved opslag på de opsatte tavler på fælleshuset samt på hjemmesiden og facebookgruppen.

19.
Ud mod veje og gange kan der plantes tjørn, fjeldribs eller liguster.
Mellem haverne kan der plantes liguster eller fjeldribs.

20.
Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, dvs. senest 01. juli og 01. september. Lange kviste og grene som generer gående og kørende trafik skal dog klippes oftere.

21.
Træer skal plantes mindst 2 m fra hæk og må max blive 4 m høje. Læhegn skal placeres mindst 1 m fra hæk.

22.
Haveleje skal indbetales 2 x årligt. 1. haveleje betales omkring 01. april sammen med vandforbrug fra året før og 01. oktober.
Haveleje, kloakopkrævning, evt. afbetaling på drænlån, vandregning og evt. opkrævning af manglende deltagelse på fælles arbejdsdage opkræves via mail og er pengepligtig ydelse.

23.
Bredden på havelåger må max være 1,1 m/110 cm mellem 2 stolper. Højden må max være 1,6 m/160 cm.
Man må have 1 havelåge på frie sider af hækken, som ikke deles med naboer.
Havelågen på den vej, huset er registreret på, må ikke fjernes.
De haver som inden d. 21.03.18 ikke har haft 1 havelåge ud til den vej, huset er registreret på, får dispensation til ikke at sætte en havelåge på denne side. Det gælder fremadrettet.

24.
Til varetagelse af fælles interesser er der for Hf Engvang, Hf 1940 0g Hf Mosevang en fælles bestyrelse, som består af formand og kasserer fra hver af de 3 haveforeninger.

25.
Fra november 2016 er alle vandure i Hf Engvang blevet plomberet af bestyrelsen.
Plomberingen må IKKE brydes uden aftale med bestyrelsen.
Vandure må kun skiftes af autoriseret firma iflg. aftale med bestyrelsen.

26.
Post inkl. indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling udsendes via mail.
Hvert medlem er ansvarlig for at opdatere sin mailadresse til bestyrelsen. Det samme gælder tlf.nr., post- og folkeregisteradresse.
Medlemmer kun med mobilnr. får besked om, at de kan hente posten/indkaldelserne i deres have.
Medlemmer uden mail og mobilnr. får tilsendt brev om, at de kan hente posten/indkaldelserne i deres have. Forsendelsen af brev sker for medlemmets egen regning som pligtig pengeydelse.